SỐ LƯỢNG XE THEO TỪNG LOẠI

DANH SÁCH CHI TIẾT XE

STT
NGÀY ĐĂNG KÝ
BIỂN KIỂM SOÁT
 LOẠI XE
 TẢI TRỌNG (kg)
NHÃN HIỆU
 KÍCH THƯỚC THÙNG XE
 DÀI (cm) 
 RỘNG (cm) 
 CAO (cm) 
1
30/11/2012
29C – 198.79
 Tải thùng kín – NHH
                  700
KIA
   3,130
     1,650
  1,820
2
6/8/2013
29C – 268.52
 Tải thùng kín
               5,645
HINO
   8,600
     2,500
  4,850
3
2/10/2013
29C – 290.54
 Tải thùng kín
               3,900
HINO
   5,240
     2,100
  2,560
4
18/10/2013
29C – 202.66
 Tải thùng kín
               7,400
HINO
   8,750
     2,350
  2,600
5
18/10/2013
29C – 290.84
 Tải thùng kín
               7,400
HINO
   8,750
     2,350
  2,600
6
29/10/2013
29C – 309.19
 Tải thùng kín
               5,760
HINO
   6,800
     2,420
  2,600
7
7/5/2014
29C – 360.46
 Tải có mui
             13,000
FAW
   9,420
     2,350
  2,470
8
8/5/2014
29C – 360.01
 Tải có mui
             13,000
FAW
   9,420
     2,350
  2,470
9
6/6/2014
29C – 362.82
 Tải có mui
             12,350
FAW
   9,420
     2,350
  2,470
10
14/1/2015
29C – 448.54
 Tải thùng kín
               3,800
HINO
   5,170
     2,020
  1,890
11
14/1/2015
29C – 452.30
 Tải thùng kín
               3,800
HINO
   5,170
     2,020
  1,890
12
14/1/2015
29C – 452.01
 Tải thùng kín
               3,800
HINO
   5,170
     2,020
  1,890
13
4/2/2015
29C – 432.01
 Tải có mui
             14,300
THACO
   9,500
     2,380
  2,150
14
14/4/2015
29C – 481.61
 Tải có mui
             14,300
THACO
   9,500
     2,380
  2,150
15
14/5/2015
29C – 500.15
 Tải thùng kín
               1,650
THACO
   3,500
     1,670
  1,700
16
14/5/2015
29C – 500.17
 Tải thùng kín
               1,650
THACO
   3,500
     1,670
  1,700
17
14/5/2015
29C – 500.54
 Tải thùng kín
               1,650
THACO
   3,500
     1,670
  1,700
18
14/5/2015
29C – 501.95
 Tải thùng kín
               1,650
THACO
   3,500
     1,670
  1,700
19
14/5/2015
29C – 501.97
 Tải thùng kín
               1,650
THACO
   3,500
     1,670
  1,700
20
11/6/2015
29C – 501.70
 Tải thùng kín
               3,800
HINO
   5,170
     2,020
  1,890
21
11/6/2015
29C – 522.43
 Tải thùng kín
               3,800
HINO
   5,170
     2,020
  1,890
22
1/7/2015
29C – 539.85
 Tải thùng kín
               3,800
HINO
   5,170
     2,020
  1,890
23
25/9/2015
29C – 539.33
 Đầu kéo
             15,305
FOTON
   7,030
     2,495
  3,420
24
25/9/2015
29C – 558.85
 Đầu kéo
             39,270
FOTON
   7,030
     2,495
  3,700
25
22/10/2015
29C – 572.79
 Tải thùng kín
               3,800
HINO
   5,170
     2,020
  1,890
26
7/11/2015
29C – 559.86
 Tải có mui
             14,300
THACO
   9,500
     2,380
  2,150
27
7/11/2015
29C – 569.84
 Tải có mui
             14,300
THACO
   9,500
     2,380
  2,150
28
16/11/2015
29C – 539.40
 Tải thùng kín
               3,800
HINO
   5,170
     2,020
  1,890
29
16/11/2015
29C – 570.33
 Tải thùng kín
               3,800
HINO
   5,170
     2,020
  1,890
30
16/11/2015
29C – 570.35
 Tải thùng kín
               3,800
HINO
   5,170
     2,020
  1,890
31
18/11/2015
29C – 569.10
 Tải có mui
             14,300
THACO
   9,500
     2,380
  2,150
32
18/11/2015
29C – 570.14
 Tải có mui
             14,300
THACO
   9,500
     2,380
  2,150
33
18/11/2015
29C – 559.64
 Tải thùng kín
               3,800
HINO
   5,270
     2,020
  1,890
34
10/11/2016
29C – 661.15
 Tải thùng kín
               2,300
THACO
   3,500
     1,670
  1,700
35
10/11/2016
29C – 661.18
 Tải thùng kín
               2,300
THACO
   3,500
     1,670
  1,700
36
16/11/2016
29C – 660.78
 Tải có mui
             14,000
FOTON
   9,500
     2,380
  2,150
37
16/11/2016
29C – 661.66
 Tải có mui
             14,000
FOTON
   9,500
     2,380
  2,150
38
3/7/2017
29C – 674.59
 Tải có mui
             14,300
THACO
   9,500
     2,380
  2,150
39
3/7/2017
29C – 672.92
 Tải có mui
             14,300
THACO
   9,500
     2,380
  2,150
40
8/8/2017
29C – 676.60
 Tải có mui
             14,300
THACO
   9,500
     2,380
  2,150
41
8/8/2017
29C – 676.85
 Tải có mui
             14,300
THACO
   9,500
     2,380
  2,150
42
9/8/2017
29C – 676.18
 Tải có mui
             14,300
THACO
   9,500
     2,380
  2,150
43
10/8/2017
29C – 663.09
 Tải có mui
             14,300
THACO
   9,500
     2,380
  2,150
44
10/8/2017
29C – 676.43
 Tải có mui
             14,300
THACO
   9,500
     2,380
  2,150
45
10/8/2017
29C – 677.04
 Tải có mui
             14,300
THACO
   9,500
     2,380
  2,150
46
16/9/2017
29C – 675.32
 Tải thùng kín
               6,650
MIGHTY DONG VANG
   5,050
     2,020
  1,870
47
16/9/2017
29C – 677.50
 Tải thùng kín
               6,650
MIGHTY DONG VANG
   5,050
     2,020
  1,870
48
29/9/2017
29C – 680.04
 Tải thùng kín
               2,300
THACO
   3,500
     1,670
  1,700
49
29/9/2017
29C – 680.11
 Tải thùng kín
               2,300
THACO
   3,500
     1,670
  1,700
50
29/9/2017
29C – 686.83
 Tải thùng kín
               2,300
THACO
   3,500
     1,670
  1,700
51
29/9/2017
29C – 686.87
 Tải thùng kín
               2,300
THACO
   3,500
     1,670
  1,700
52
20/10/2017
29C – 680.60
 Tải thùng kín
               2,300
THACO
   3,500
     1,670
  1,700
53
20/10/2017
29C – 680.63
 Tải thùng kín
               2,300
THACO
   3,500
     1,670
  1,700
54
20/10/2017
29C – 686.86
 Tải thùng kín
               2,300
THACO
   3,500
     1,670
  1,700
55
20/10/2017
29C – 680.40
 Tải thùng kín
               2,300
THACO
   3,500
     1,670
  1,700
56
20/10/2017
29C – 687.42
 Tải thùng kín
               2,300
THACO
   3,500
     1,670
  1,700
57
20/10/2017
29C – 688.09
 Tải thùng kín
               2,300
THACO
   3,500
     1,670
  1,700
58
25/10/2017
29C – 680.35
 Tải Thùng Kín
               1,400
THACO
   3,500
     1,670
  1,700
59
25/10/2017
29C – 680.36
 Tải thùng kín
               1,400
THACO
   3,500
     1,670
  1,700
60
25/10/2017
29C – 680.41
 Tải thùng kín
               1,400
THACO
   3,500
     1,670
  1,700
61
25/10/2017
29C – 680.99
 Tải thùng kín
               1,400
THACO
   3,500
     1,670
  1,700
62
25/10/2017
29C – 686.13
 Tải thùng kín
               1,400
THACO
   3,500
     1,670
  1,700
63
31/10/2017
29C – 680.49
 Tải thùng kín
               2,300
THACO
   3,500
     1,670
  1,700
64
31/10/2017
29C – 680.51
 Tải thùng kín
               2,300
THACO
   3,500
     1,670
  1,700
65
31/10/2017
29C – 680.81
 Tải thùng kín
               2,300
THACO
   3,500
     1,670
  1,700
66
31/10/2017
29C – 680.93
 Tải thùng kín
               2,300
THACO
   3,500
     1,670
  1,700
67
31/10/2017
29C – 681.08
 Tải Thùng Kín
               2,300
THACO
   3,500
     1,670
  1,700
68
31/10/2017
29C – 688.31
 Tải thùng kín
               2,300
THACO
   3,500
     1,670
  1,700
69
31/10/2017
29C – 688.33
 Tải thùng kín
               2,300
THACO
   3,500
     1,670
  1,700
70
31/10/2017
29C – 688.51
 Tải thùng kín
               2,300
THACO
   3,500
     1,670
  1,700
71
31/10/2017
29C – 686.32
 Tải thùng kín
               2,300
THACO
   3,500
     1,670
  2,555
72
31/10/2017
29C – 686.80
 Tải thùng kín
               2,300
THACO
   3,500
     1,670
  1,700
73
24/11/2017
29C – 681.77
 Tải có mui
             14,300
THACO
   9,500
     2,380
  2,150
74
24/11/2017
29C – 687.68
 Tải có mui
             14,300
THACO
   9,500
     2,380
  2,150
75
24/11/2017
29C – 689.05
 Tải có mui
             14,300
THACO
   9,500
     2,380
  2,150
76
24/11/2017
29C – 689.39
 Tải có mui
             14,300
THACO
   9,500
     2,380
  2,150
77
24/11/2017
29C – 681.29
 Tải có mui
             14,300
THACO
   9,500
     2,380
  2,150
78
9/12/2017
29C – 689.81
 Tải có mui
               7,940
VEAM
   5,050
     2,060
  1,890
79
9/12/2017
29C – 681.04
 Tải có mui
               7,940
VEAM
   5,050
     2,060
  1,890
80
14/12/2017
29C – 689.62
 Tải có mui
               7,940
VEAM
   5,050
     2,060
  1,890
81
14/12/2017
29C – 689.88
 Tải có mui
               7,940
VEAM
   5,050
     2,060
  1,890
82
14/12/2017
29C – 682.84
 Tải có mui
               7,940
VEAM
   5,050
     2,060
  1,890
83
28/12/2017
29C – 683.42
 Tải thùng kín
               2,300
THACO
   3,500
     1,670
  1,700
84
28/12/2017
29C – 675.13
 Tải có mui
               2,400
THACO
   3,500
     1,670
  1,700
85
28/12/2017
29C – 681.78
 Tải thùng kín
               2,300
THACO
   3,500
     1,670
  1,700
86
28/12/2017
29C – 683.10
 Tải thùng kín
               2,300
THACO
   3,500
     1,670
  1,700
87
28/12/2017
29C – 674.96
 Tải thùng kín
               2,300
THACO
   3,500
     1,670
  1,700
88
28/12/2017
29C – 683.03
 Tải thùng kín
               2,300
THACO
   3,500
     1,670
  1,700
89
28/12/2017
29C – 683.48
 Tải thùng kín
               2,300
THACO
   3,500
     1,670
  1,700
90
28/12/2017
29C – 683.39
 Tải có mui
               2,400
THACO
   3,500
     1,670
  1,700
91
28/12/2017
29C – 689.99
 Tải thùng kín
               2,300
THACO
   3,500
     1,670
  1,700
92
28/12/2017
29C – 683.51
 Tải thùng kín
               2,300
THACO
   3,500
     1,670
  1,700
93
23/3/2018
29C – 690.68
 Tải có mui
               2,400
THACO
   3,500
     1,670
  1,700
94
23/3/2018
29C – 694.50
 Tải có mui
               2,400
THACO
   3,500
     1,670
  1,700
95
23/3/2018
29C – 690.27
 Tải có mui
               2,400
THACO
   3,500
     1,670
  1,700
96
23/3/2018
29C – 690.96
 Tải có mui
               2,400
THACO
   3,500
     1,670
  1,700
97
23/3/2018
29C – 690.94
 Tải có mui
               2,400
THACO
   3,500
     1,670
  1,700
98
13/6/2018
29C – 695.87
 Tải thùng kín
               1,900
KIA
   3,200
     1,670
  1,830
99
13/6/2018
29C – 695.13
 Tải có mui
               1,950
KIA
   3,200
     1,670
  1,830
100
13/6/2018
29C – 695.53
 Tải thùng kín
               1,900
KIA
   3,200
     1,670
  1,830
101
13/6/2018
29C – 695.80
 Tải thùng kín
               1,900
KIA
   3,200
     1,670
  1,830
102
13/6/2018
29C – 695.73
 Tải thùng kín
               1,900
KIA
   3,200
     1,670
  1,830
103
13/6/2018
29C – 695.18
 Tải thùng kín
               1,900
KIA
   3,200
     1,670
  1,830
104
13/6/2018
29C – 696.34
 Tải thùng kín
               1,900
KIA
   3,200
     1,670
  1,830
105
13/6/2018
29C – 695.61
 Tải thùng kín
               1,900
KIA
   3,200
     1,670
  1,830
106
13/6/2018
29C – 695.36
 Tải thùng kín
               1,900
KIA
   3,200
     1,670
  1,830
107
13/6/2018
29C – 695.25
 Tải thùng kín
               1,900
KIA
   3,200
     1,670
  1,830
108
24/7/2018
29C – 698.23
 Tải thùng kín
               2,490
KIA
   3,500
     1,670
  1,670
109
24/7/2018
29C – 695.63
 Tải thùng kín
               2,490
KIA
   3,500
     1,670
  1,670
110
24/7/2018
29C – 697.17
 Tải thùng kín
               2,490
KIA
   3,500
     1,670
  1,670
111
24/7/2018
29C – 697.19
 Tải thùng kín
               2,490
KIA
   3,500
     1,670
  1,670
112
24/7/2018
29C – 697.60
 Tải thùng kín
               2,490
KIA
   3,500
     1,670
  1,670
113
24/7/2018
29C – 697.93
 Tải thùng kín
               2,490
KIA
   3,500
     1,670
  1,670
114
24/7/2018
29C – 698.22
 Tải thùng kín
               2,490
KIA
   3,500
     1,670
  1,670
115
24/7/2018
29C – 698.25
 Tải thùng kín
               2,490
KIA
   3,500
     1,670
  1,670
116
24/7/2018
29C – 698.30
 Tải thùng kín
               2,490
KIA
   3,500
     1,670
  1,670
117
24/7/2018
29C – 698.32
 Tải thùng kín
               2,400
KIA
   5,050
     2,060
  1,890
118
7/8/2018
29C – 697.34
 Tải có mui
               9,300
FOTON
   7,400
     2,300
  2,150
119
7/8/2018
29C – 698.68
 Tải có mui
               7,940
VEAM
   5,050
     2,060
  1,890
120
9/8/2018
29C – 699.20
 Tải có mui
               9,300
FOTON
   7,400
     2,300
  2,150
121
17/8/2018
29C – 699.09
 Tải có mui
               7,940
VEAM
   5,050
     2,060
  1,890
122
17/8/2018
29C – 699.36
 Tải có mui
               7,940
VEAM
   5,050
     2,060
  1,890
123
17/8/2018
29C – 698.94
 Tải có mui
             13,500
FOTON
   9,500
     2,370
  2,150
124
25/9/2018
29H – 150.73
 Tải thùng kín
               2,400
ISUZU
   3,510
     1,760
  1,890
125
25/9/2018
29H – 150.81
 Tải thùng kín
               2,400
ISUZU
   3,510
     1,760
  1,890
126
25/9/2018
29H – 151.16
 Tải thùng kín
               2,400
ISUZU
   3,510
     1,760
  1,890
127
25/9/2018
29H – 151.51
 Tải thùng kín
               2,400
ISUZU
   3,510
     1,760
  1,890
128
25/9/2018
29H – 150.86
 Tải thùng kín
               2,400
ISUZU
   3,510
     1,760
  1,890
129
8/10/2018
29H – 151.60
 Tải có mui
             13,500
FOTON
   9,500
     2,370
  2,150
130
8/10/2018
29H – 151.72
 Tải có mui
             13,500
FOTON
   9,500
     2,370
  2,150
131
8/10/2018
29H – 153.91
 Tải có mui
             13,500
FOTON
   9,500
     2,370
  2,150
132
8/10/2018
29H – 153.96
 Tải có mui
             13,500
FOTON
   9,500
     2,370
  2,150
133
10/10/2018
29H – 151.36
 Tải thùng kín
               1,900
KIA
   3,200
     1,670
  1,830
134
10/10/2018
29H – 152.12
 Tải thùng kín
               1,900
KIA
   3,200
     1,670
  1,830
135
10/10/2018
29H – 154.20
 Tải thùng kín
               1,900
KIA
   3,200
     1,670
  1,830
136
9/11/2018
29H – 150.16
 Tải thùng kín
               2,400
ISUZU
   3,600
     1,760
  1,880
137
9/11/2018
29H – 150.26
 Tải thùng kín
               2,400
ISUZU
   3,600
     1,760
  1,880
138
9/11/2018
29H – 151.87
 Tải thùng kín
               2,400
ISUZU
   3,600
     1,760
  1,880
139
9/11/2018
29H – 154.07
 Tải thùng kín
               2,400
ISUZU
   3,600
     1,760
  1,880
140
9/11/2018
29H – 157.54
 Tải thùng kín
               2,400
ISUZU
   3,600
     1,760
  1,880
141
26/3/2019
29H – 220.04
 Tải thùng kín
               3,800
VINAMOTOR
   4,250
     1,880
  1,900
142
26/3/2019
29H – 229.16
 Tải thùng kín
               3,800
VINAMOTOR
   4,250
     1,880
  1,900
143
26/3/2019
29H – 229.27
 Tải thùng kín
               3,800
VINAMOTOR
   4,250
     1,880
  1,900
144
26/3/2019
29H – 229.56
 Tải thùng kín
               3,800
VINAMOTOR
   3,500
     1,670
  1,670
145
26/3/2019
29H – 229.36
 Tải thùng kín
               3,800
VINAMOTOR
   3,500
     1,670
  1,670
146
23/4/2019
29H – 220.62
 Tải có mui
               2,490
KIA
   3,500
     1,670
  1,670
147
23/4/2019
29H – 221.29
 Tải có mui
               2,490
KIA
   3,500
     1,670
  1,670
148
23/4/2019
29H – 221.31
 Tải có mui
               2,490
KIA
   5,050
     2,060
  1,885
149
26/4/2019
29H – 220.45
 Tải thùng kín
               2,490
KIA
   5,050
     2,060
  1,885
150
26/4/2019
29H – 221.16
 Tải có mui
               7,550
HUYNDAI
   5,050
     2,060
  1,885
151
26/4/2019
29H – 222.27
 Tải thùng kín
               2,490
KIA
   3,500
     1,670
  1,670
152
9/5/2019
29H – 222.33
 Tải có mui
               7,550
HUYNDAI
   5,050
     2,060
  1,885
153
10/5/2019
29H – 222.05
 Tải có mui
               2,490
KIA
   3,500
     1,670
  1,670
154
15/5/2019
29H – 222.12
 Đầu kéo
             15,556
INTERNATIONAL
155
15/5/2019
29H – 805.66
 Đầu kéo
             15,156
INTERNATIONAL
   8,071
     2,500
  3,950
156
15/5/2019
29H – 222.16
 Đầu kéo
             15,456
INTERNATIONAL
157
15/5/2019
29H – 222.42
 Đầu kéo
             15,456
INTERNATIONAL
   5,050
     2,060
  1,885
158
15/5/2019
29H – 221.94
 Đầu kéo
             15,056
INTERNATIONAL
   5,050
     2,060
  1,885
159
22/5/2019
29H – 222.40
 Tải có mui
               7,550
HUYNDAI
   5,050
     2,060
  1,885
160
23/5/2019
29H – 223.22
 Tải có mui
               7,550
HUYNDAI
   5,050
     2,060
  1,885
161
29/5/2019
29H – 221.90
 Tải có mui
               7,550
HUYNDAI
   4,310
     1,940
  1,850
162
1/12/2020
29H – 702.41
 Tải có mui
               1,700
VINHPHAT
   6,200
     2,000
  1,900
163
1/12/2020
29H – 701.80
 Tải có mui
               2,200
DOTHANH
   4,310
     1,940
  1,850
164
1/12/2020
29H – 702.23
 Tải có mui
               2,200
DOTHANH
   4,310
     1,940
  1,850
165
1/12/2020
29H – 702.40
 Tải có mui
               2,200
DOTHANH
   4,310
     1,940
  1,850
166
1/12/2020
29H – 701.33
 Tải có mui
               2,200
DOTHANH
   4,310
     1,940
  1,850
167
1/12/2020
29H – 701.96
 Tải có mui
               2,200
DOTHANH
   4,310
     1,940
  1,850
168
2/12/2020
29H – 702.21
 Tải có mui
               1,700
VINHPHAT
   6,200
     2,000
  1,900
169
29/12/2020
29H – 701.01
 Tải có mui
               2,200
DOTHANH
   4,310
     1,940
  1,850
170
29/12/2020
29H – 702.72
 Tải có mui
               2,200
DOTHANH
   4,310
     1,940
  1,850
171
29/12/2020
29H – 702.90
 Tải có mui
               2,200
DOTHANH
   4,310
     1,940
  1,850
172
12/1/2021
29H – 702.74
 Tải có mui
               9,000
DONGFENG
   7,510
     2,360
  2,150
173
12/1/2021
29H – 702.32
 Tải có mui
               9,000
DONGFENG
   7,510
     2,360
  2,150
174
21/5/2021
29H – 738.90
 Tải có mui
               6,500
HUYNDAI
   6,340
     2,060
  1,880
175
11/6/2021
29H – 739.58
 Tải có mui
               6,500
HUYNDAI
   6,340
     2,060
  1,880
176
15/6/2021
29H – 738.84
 Tải có mui
               2,200
DOTHANH
   4,310
     1,940
  1,850
177
15/6/2021
29H – 737.35
 Tải có mui
               2,200
DOTHANH
   4,310
     1,940
  1,850
178
15/6/2021
29H – 738.77
 Tải có mui
               2,200
DOTHANH
   4,310
     1,940
  1,850
179
15/6/2021
29H – 737.80
 Tải có mui
               2,200
DOTHANH
   4,310
     1,940
  1,850
180
9/7/2021
29H – 738.92
 Tải có mui
               6,500
HUYNDAI
   6,340
     2,060
  1,880
181
9/1/2016
 Xe nâng số 1
 Càng đơn
               2,500
HYSTER
182
9/1/2016
 Xe nâng số 2
 Càng đơn
               2,500
HYSTER
183
9/1/2016
 Xe nâng số 3
 Càng đơn
               2,500
HYSTER
184
9/1/2016
 Xe nâng số 4
 Càng đơn
               2,500
HYSTER
185
9/1/2016
 Xe nâng số 5
 Càng đơn
               2,500
HYSTER
186
5/1/2017
 Xe nâng số 6
 Càng đơn
               2,500
HYSTER
187
1/1/2017
 Xe nâng số 7
 Càng đơn
               2,500
HYSTER
188
6/1/2017
 Xe nâng số 8
 Càng đơn
               2,500
HYSTER
189
2/1/2017
 Xe nâng số 9
 Càng đơn
               2,500
HYSTER
190
3/1/2017
 Xe nâng số 10
 Càng đơn
               2,500
HYSTER
191
4/1/2017
 Xe nâng số 11
 Càng đơn
               2,500
HYSTER
192
18/12/2018
 Xe nâng số 12
 Càng đôi
               3,500
HYSTER
193
1/7/2020
 Xe nâng số 13
 Càng đôi
               3,500
HYSTER
194
1/7/2020
 Xe nâng số 14
 Càng đôi
               3,500
HYSTER
195
1/7/2020
 Xe nâng số 15
 Càng đôi
               3,500
HYSTER
196
1/7/2020
 Xe nâng số 16
 Càng đơn
               2,500
HYSTER
197
1/7/2020
 Xe nâng số 17
 Càng đôi
               3,500
HYSTER
198
1/7/2020
 Xe nâng số 18
 Càng đơn
               2,500
HYSTER
199
6/7/2020
 Xe nâng số 19
 Càng đôi
               3,500
HYSTER
200
1/7/2020
 Xe nâng số 20
 Càng đơn
               1,500
SUMITOMO
201
12/9/2014
 Xe nâng số 21
 Càng đơn
               2,500
MISUBISHI
202
17/11/2015
 Xe nâng số 22
 Càng đơn
               2,500
MISUBISHI
203
17/11/2015
 Xe nâng số 23
 Càng đơn
               2,500
KOMATSU
204
26/11/2014
 Xe nâng số 24
 Càng đơn
               2,500
NISSAN
205
 Xe nâng số 25
 Càng đơn
               2,500
206
3/9/2022
 29H – 807.03
 Tải thùng kín – ô tô chở pallet chứa cấu kiện điện tử
               3,400
HINO
   5,280
     2,050
  2,500
207
4/20/2022
 29H- 807.96
 Tải thùng kín – ô tô chở pallet chứa cấu kiện điện tử
               5,200
HINO
   7,350
     2,380
  2,580
208
10/4/2021
 29H – 776.15
 Tải có mui
               1,700
VINHPHAT
   6,200
     2,000
  1,900
209
10/4/2021
 29H – 776.49
 Tải có mui
               1,700
VINHPHAT
   6,200
     2,000
  1,900
210
10/29/2021
 29H – 776.52
 Tải có mui
               2,490
KIA
   3,500
     1,670
  1,655
211
10/29/2021
 29H – 777.58
 Tải có mui
               2,490
KIA
   3,500
     1,670
  1,655
212
10/29/2021
 29H – 775.02
 Tải có mui
               2,490
KIA
   3,500
     1,670
  1,655
213
10/29/2021
 29H – 775.59
 Tải có mui
               2,490
KIA
   3,500
     1,670
  1,655
214
10/29/2021
 29H – 776.06
 Tải có mui
               2,490
KIA
   3,500
     1,670
  1,655
215
10/29/2021
 29H – 777.48
 Tải có mui
               2,490
KIA
   3,500
     1,670
  1,655
216
10/29/2021
 29H – 777.68
 Tải có mui
               2,490
KIA
   3,500
     1,670
  1,655
217
10/29/2021
 29H – 777.16
 Tải có mui
               2,490
KIA
   3,500
     1,670
  1,655
218
10/29/2021
 29H – 776.88
 Tải có mui
               2,490
KIA
   3,500
     1,670
  1,655
219
10/29/2021
 29H – 775.43
 Tải có mui
               2,490
KIA
   5,280
     2,050
  2,500
220
2/9/2022
 29H – 806.43
 Tải thùng kín – ô tô chở pallet chứa cấu kiện điện tử
               3,400
HINO
   5,280
     2,050
  2,500
221
3/10/2022
 29H – 805.51
 Tải thùng kín – ô tô chở pallet chứa cấu kiện điện tử
               3,400
HINO
   5,280
     2,050
  2,500
222
3/9/2022
 29H – 805.58
 Tải thùng kín – ô tô chở pallet chứa cấu kiện điện tử
               3,400
HINO
   5,280
     2,050
  2,500
223
5/27/2022
 29H – 808.86
 Tải thùng kín – ô tô chở pallet chứa cấu kiện điện tử
               3,400
HINO
   5,280
     2,050
  2,500
224
5/18/2022
 29H – 807.07
 Tải thùng kín – ô tô chở pallet chứa cấu kiện điện tử
               5,200
HINO
   7,350
     2,380
  2,580
225
5/18/2022
 29H – 809.00
 Tải thùng kín – ô tô chở pallet chứa cấu kiện điện tử
               3,400
HINO
   5,280
     2,050
  2,500
226
5/18/2022
 29H – 808.42
 Tải thùng kín – ô tô chở pallet chứa cấu kiện điện tử
               3,400
HINO
   5,280
     2,050
  2,500
227
4/26/2022
 29H – 808.52
 Tải thùng kín – ô tô chở pallet chứa cấu kiện điện tử
               5,200
HINO
   7,350
     2,380
  2,580
228
4/26/2022
 29H – 806.31
 Tải thùng kín – ô tô chở pallet chứa cấu kiện điện tử
               3,400
HINO
   5,280
     2,050
  2,500
229
4/26/2022
 29H – 806.38
 Tải thùng kín – ô tô chở pallet chứa cấu kiện điện tử
               3,400
HINO
   5,280
     2,050
  2,500
230
3/28/2022
 29H – 806.74
 Tải thùng kín – ô tô chở pallet chứa cấu kiện điện tử
               5,200
HINO
   7,350
     2,380
  2,580
231
3/28/2022
 29H – 806.20
 Tải thùng kín – ô tô chở pallet chứa cấu kiện điện tử
               5,200
HINO
   7,350
     2,380
  2,580
232
2/23/2022
 29H – 806.62
ISUZU
233
2/23/2022
 29H – 806.44
ISUZU
234
4/25/2022
 29H – 806.33
 Ô tô đầu kéo
             14,250
CHENGLONG
235
4/25/2022
 29H – 806.63
 Ô tô đầu kéo
             14,250
CHENGLONG
236
4/25/2022
 29H – 807.91
 Ô tô đầu kéo
             15,365
CHENGLONG
237
4/25/2022
 29H – 808.37
 Ô tô đầu kéo
             14,250
CHENGLONG
238
10/4/2021
 29H – 775.95
               1,700
VINHPHAT
239
4/25/2022
 29H – 808.01
 Ô tô đầu kéo
             14,250
 CHENGLONG
240
5/18/2022
 29H – 806.60
 Tải thùng kín – ô tô chở pallet chứa cấu kiện điện tử
               3,400
 HINO
   5,280
     2,050
  2,500
241
10/31/2022
 29H – 857.45
 Tải thùng kín
               2,490
 KIA
   5,630
     1,830
  2,555
242
10/31/2022
 29H – 856.50
 Tải thùng kín
               2,490
 KIA
   5,630
     1,830
  2,555
243
10/31/2022
 29H – 856.24
 Tải thùng kín
               2,490
 KIA
   5,630
     1,830
  2,555
244
10/31/2022
 29H – 856.17
 Tải thùng kín
               2,490
 KIA
   5,630
     1,830
  2,555
245
10/31/2022
 29H – 857.47
 Tải thùng kín
               2,490
 KIA
   5,630
     1,830
  2,555
246
10/31/2022
 29H – 857.42
 Tải có mui
             14,800
 CHENGLONG
 12,200
     2,500
  3,910
247
10/31/2022
 29H – 857.13
 Tải có mui
             14,800
 CHENGLONG
 12,200
     2,500
  3,910
248
10/31/2022
 29H – 857.14
 Tải có mui
             14,800
 CHENGLONG
 12,200
     2,500
  3,910
249
12/5/2022
 29H – 857.68
 Tải thùng kín
               2,490
 KIA
   5,630
     1,830
  2,555
250
12/5/2022
 29H – 857.75
 Tải thùng kín
               2,490
 KIA
   5,630
     1,830
  2,555
251
12/5/2022
 29H – 856.09
 Tải thùng kín
               2,490
 KIA
   5,630
     1,830
  2,555
252
12/5/2022
 29H – 856.29
 Tải thùng kín
               2,490
 KIA
   5,630
     1,830
  2,555
253
12/5/2022
 29H – 857.67
 Tải thùng kín
               2,490
 KIA
   5,630
     1,830
  2,555
254
9/25/2015
29R – 040.47
 Romooc
             30,480
KCT
255
9/25/2015
29R – 040.63
 Romooc
             30,480
KCT
256
5/13/2019
29R – 047.50
 Romooc
             33,600
TIANJUN
257
5/13/2019
29R – 047.40
 Romooc
             33,600
TIANJUN
258
5/13/2019
29R – 045.93
 Romooc
             33,000
CIMC
259
5/13/2019
29R – 046.26
 Romooc
             33,000
CIMC
260
5/13/2019
29R – 046.65
 Romooc
             33,000
CIMC
261
 
 29R – 052.14
 Romooc
262
 
 29R – 052.00
 Romooc
263
 
 29R – 051.94
 Romooc
264
 
 29R – 052.83
 Romooc
265
 
 29R – 052.94
 Romooc